Skip to main content

מדיניות הפרטיות

 • פרטיותך חשובה לנו

  מטרת הסעיפים שלהלן היא לפרט את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרי האינטרנט שבכתובות dmv.co.il  ("האתרים") ושירותי הוואטסאפ (WHATSAPP)  המופעלים על ידי הארגון אור שירי - משרד הרישוי ו/או שירותי רישוי (" מפעילת האתרים").

  עם השימוש באתרים, ייחשב המשתמש באתרים ("המשתמש") כמי שקרא את מדיניות פרטיות זו ואישר כי הוא מסכים לתנאיה.

  מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.


  מסירת פרטים

  חלק מהשירותים באתרים עשויים לדרוש הזדהות של המשתמש. לדוגמה, בדף או במדור שבאתרים הנקרא "פניית שירות", יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים, הכוללים את שם מלא, ת.ז, כתובת הדוא"ל שלו ומספר הטלפון שלו. המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלה לפי חוק. עם זאת, תשומת ליבו של המשתמש מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עלולה למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותים המוצעים באתרים, או חלק מהם ו/או לפגוע באפשרותו ליצור קשר עם מפעילת האתרים ו/או לפגוע ביכולתה של מפעילת האתרים ליתן שירות למשתמש.  איסוף מידע; השימוש במידע

  בעת שימוש באתרים נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותו באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, שירותים ומוצרים שרכש או ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותו, וכיו"ב. זהו המידע שהוא מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שנרשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותו אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתרים, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה, מיקומו (GPS) ועוד.

  השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  - לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.

  - לצורך רכישת שירותים ומוצרים באתרים או באמצעותם, לרבות פרסום מידע ותכנים.

  - לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

  - לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

  - כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

  - ליצירת הקשר עם המשתמש כשמפעילת האתרים סבורה שקיים צורך בכך.

  - לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים.

  - לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתרים.

  כמו כן, מפעילת האתרים רשאית להשתמש בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתרים, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.


  דיוור ישיר אלקטרוני

  מפעילת האתרים מעוניינת לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל המשתמש רק אם נתן הסכמתו מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. מפעילת האתרים לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המשתמש.


  מסירת מידע לצד שלישי

  מפעילת האתרים לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

  אם המשתמש ירכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

  העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של מפעילת האתרים על-פי תנאי השימוש של האתרים.

  אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתרים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות מפעילת האתרים.

  אם המשתמש יבצע באתרים פעולות בניגוד לדין ו/או עשה שימוש בשירותי האתרים לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

  אם המשתמש הפר את תנאי השימוש של האתרים ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתרים ו/או עם מי מטעמה.

  אם התקבל בידי מפעילת האתרים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

  בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילת האתרים, שתחייב חשיפת פרטי המשתמש.

  אם מפעילת האתרים תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.


  Cookies

  האתרים משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי מפעילת האתרים. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתרים המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה.

  המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. עם זאת, מפעילת האתרים איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתרים והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.


  פרסומות של צדדים שלישיים

  מפעילת האתרים מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשב המשתמש. ה"עוגיות" מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של מפעילת האתרים.


  קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

  באתרים עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. יובהר, כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתרים ומפעילת האתרים אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

  אבטחת מידע

  מפעילת האתרים תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על פרטיותם של משתמשי האתרים, סודיות פרטיהם האישיים (ככל שבידיה) ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתרים לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או חשיפתו.


  זכות לעיין במידע

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. 

  בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתרים משמש לצורך פניה אישית למשתמש, המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

  שינויים במדיניות הפרטיות

  בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמודי הבית של האתרים.

הסרה מהודעות/מיילים

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי