Skip to main content

תלונה על סוחר רכב , מוסך , מכון רישוי

שירות לייצוג וליווי בהגשת תלונה למשרד התחבורה

​נגד מי השירות מאפשר להגיש תלונה

מכון רישוי , מוסך או מכון בדיקה , סוחר רכב מורשה / אינו מורשה

מהו השירות

השירות מיועד לבדיקת התכנות התלונה והגשתה למשרד התחבורה כנגד סוחר רכב, מוסך, מכון בדיקה או מכון רישוי.

במידה והנך חש כי בוצע עוול בעניינך, ניתן לקבל סיוע בשירות מלא להגשת תלונה כנגד אותו גורם לשם אכיפת משרד התחבורה.

לדוגמא: 

רכשת רכב מסוחר רכב שאינו מורשה - משרד התחבורה יוכל להטיל עליו קנס של עד 200,000 ש"ח והליך פלילי.

כמו גם, ניתן להגיש תביעה לביהמ"ש לצורך השבת התשלום והחזרת הרכב (החזרה אחורה) 

במידה ומדובר בסוחר מורשה המחזיק ברישיון סוחר - ההליך פשוט יותר. גם בעניין זה - הסוחר חשוף להטלת קנס, שלילת רישיון עיסוק ותביעה משפטית.

באופן מוחלט החוק מחייב מי שעיסוקו כדרך קבע בקנייה ומכירת רכב משומש - למסור טופס "גילוי נאות" טרם עסקת המכר.

* זמן הטיפול בתלונה לאחר שנקלטה במשרד התחבורה -  45 ימי עסקים.

חובות החלות על סוחר רכב

 • עריכת "גילוי נאות" המפרט את כל הפגמים ו/או תיקונים שהיו ברכב, ידיים, מקוריות ידיים וכדו'.
 • היסטורית תביעות ביטוח במקרה של ידיים פרטיות - סליקת חברות הביטוח, במקרה של חברת ליסינג/השכרה - מטעם החברה.
 • תיעוד חשבונות מסירת חשבונית + קבלה לתשלום לרוכש.
 • הצגת הרכב ומכירתו תיעשה במקום העיסוק (בית העסק) בלבד.
 • החזקת רישיון סוחר ברכב "תו סוחר" בתוקף ומשולם. - ניתן לבקש להציג זאת.

חוק גילוי נאות מכירת רכב משומש

 • 4.     *(א)       לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
  (1)   נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה – החוזה);
  (2)   העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה – טופס גילוי);
  (3)   רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי.
             (ב)  עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן:
  (1)      שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;
  (2)      שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;
  (3)      מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו – אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר – גם את שמה ומספרה של החברה;
  (4)      פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי;
  (5)      מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;
  (6)      הסכום שישולם בעבור הרכב.
             (ג)   בכל עסקה בעניין רכישת רכב משומש, שהעוסק ברכב הוא המוכר בה, יגלה העוסק ברכב לרוכש הרכב כי הוא מוכר או משווק כלי רכב דרך עיסוק.
             (ד)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו לעניין אותם סעיפים קטנים מי שמוכר רכב משומש, שאינו רשום כבעליו ברישיון הרכב, כעוסק ברכב, אלא אם כן הוכיח אחרת; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמוכר רכב משומש של בן משפחתו מדרגה ראשונה.

  עונשין
  5.       *העובר על הוראות סעיף 4, דינו – קנס פי שבעה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977

  218. (א)     אלה דינם קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:
  (1) בעל רישיון שהעביר את רישיונו לאחר, בניגוד להוראות סעיף 12

  (ב) אלה דינם מאסר שנה וחצי או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:
  (2) מי שעסק במקצוע בענף הרכב בלא רישיון או שלא בהתאם לתנאי רישיון, בניגוד להוראות סעיף 4(א)

  220. עבירה בידי תאגיד  נעברה עבירה כאמור בסעיף 218 בידי תאגיד, דינו – קנס פי שלושה מהקנס שנקבע לעבירה.

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי