Skip to main content

תו סחר - רישיון סוחר רכב

רישום תו סוחר מול משרד התחבורה ללא תשלום

​​למי מתאים רישיון סוחר ברכב

  כל עוסק (גם חברה) העוסקים במסחר בכלי רכב משומש/חדש, כמפורט בתקציר החוק מעלה ועומד בתנאים לקבלת רישיון סוחר ברכב.

 למי לא מתאים רישיון סוחר 
?
 לכל אדם שמעוניין להשתמש ברישיון למטרה שאינה נועדה לכך, כולל קבלת רישיון לשלט במבחן ואי עמידה במטרותיו.


התעדכנו באופן שוטף בנהלים וחידושים בענף 
רישום סוחר בשירות עצמי
בקשה לרישום שלט במבחן

מידע לרישום תו סוחר

מידע לבעלי תו סחר

​מידע חשוב לבעלי תו סחר

במידה וחידשת או הנפקת את רישיון הסוחר במהלך שנת 2023, מומלץ להירשם לקבלת מידע, מיד בתום ההרשמה תשלח אליך הודעה המכילה את העדכונים האחרונים בנוגע לחידוש רישיונות סוחר ברכב (תו סחר). כמוכן תשלחנה אליך הודעות מעת לעת עם עדכוני מידע בתחום זה גם בעתיד.


המידע המועבר באמצעותי הוא מידע מהימן, על פי התקנות, החוקים ונהלי משרד התחבורה. 

שים לב כל מידע שנמסר לך והוא סותר את המופיע בעמוד זה או באמצעות הודעות עדכונים - הוא מידע מטעה ואינו נכון.

קבלת מידע//רישיון סוחר

  ניתן גם להירשם לערוץ הווטסאפ לעדכונים בנושאי הרישוי: שירי - שירותי רישוי
  שירות במשרד הרישוי/התחבורה לסוחרי רכב: שירותים עסקיים

דרישות סף לרישום סוחר ברכב

דרישות סף לרישום סוחר ברכב

1. המבקש הוא תושב ישראל.

 1.1. אם מדובר בתאגיד; אחד מבעלי העניין הוא תושב ישראל.

 2. מחזיק בתעודת עוסק מורשה מטעם שלטונות המס.

 3. לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו, ובכלל זה חניית כלי הרכב שהוא מוכר.

 4. עומד בהוראת סעיף 8 לחוק. (העדר רישום פלילי)

 5. תשלום אגרה שנתית.

ההוראות לרישום באופן עצמאי מול משרד התחבורה אינם כרוכים בתשלום
תנאי השימוש ברישיון

​תנאי הרישיון

  • רישיון הסחר אישי ואינו ניתן להעברה/השאלה.
  • תוקף רישיון הסחר יהיה לתקופה שממועד אישור הבקשה ועד ליום 31 בדצמבר לאותה השנה.
  • רישיון הסחר יהיה תקף ל 6 שנים (משלוח בדואר בכל שנה) בכפוף לתשלום אגרה שנתית.
  • יחזיק בספר רכב (תאריך כניסה למלאי, פרטי הרכב, פרטי מוכר הרכב, תאריך מכירה ופרטי הרוכש העתידי)
  • עסקות המכר והקנייה חייבות בדיווח לרשות המסים, ורשאי הסוחר להתקזז במע"מ בקנייה ומכירת רכב שיש חשבונית (לדוגמא: רכישה מחברה). הדיווח בעת המכירה יעשה כולל מע"מ על הסכום המלא, משום שהתקזז במע"מ בעת הרכישה.
  • רשאים לנהוג ברכב מופקד (עם שלט במבחן) רק עובדי רישיון הסחר או בעליו.
  • לא יציג במגרש רכב שאינו מופקד על רישיון הסחר שלו.
  • יציג את הרכב למכירה במגרשו, כאשר הרכב מופקד (רשום) על התו הסוחר הנושא את שמו.
  • לא יתן ו/או לא ירשה ו/או לא ישאיל לאדם אחר לנהוג ו/או להציג ו/או לבצע עסקה ברכב שאינו מועסק בידי בעל הרישיון.

ייצוג סוחר רכב - עיצום כספי

במידה והוגשה תלונה נגדך ו/או נפתח הליך משמעת/בירור/עיצום כספי ע"י משרד התחבורה נגדך 

נוכל לסייע לך בהתנהלות וייצוג מול משרד התחבורה לפתרון ההליך.


לשם כך, נא צור קשר באמצעות המייל האדום ופרט את פנייתך. ניצור עמך קשר בשיחה חוזרת בהקדם.

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי