Skip to main content

ביטול הורדה מהכביש (פירוק)

השירות מיועד לביטול הורדת פירוק - העלאה לכביש

 על השירות שירות זה מאפשר לזמן שירות (מלא) לביטול הורדת פירוק לרכב והכשרה עם "רישיון כחול".

​דרישות סף לקבלת שירות

דרישות סף לשירות
 • הרכב תקין וכשיר לנסיעה (לא עבר תאונה)
 • כל מכלולי הרכב תקינים, כשירים, שלמים והרכב לא עבר שינוי מבנה.
 • הרכב תואם להוראות היצרן.

מסמכים דרושים
 • תעודת זהות - בעל הרכב הרשום.
 • רישיון רכב (כתום או ישן)
 • ברישיון הרכב כתוב: מבוטל פירוק / תקנות התעבורה.

​מידע על השירות

 • משך טיפול
  • תיאום מראש: יום עסקים לפחות.
  • משך התהליך עד קבלת רישיון כחול: עד 2 ימי עסקים.

  הערות שירות
  • ניתן להשיב רכב לכביש אשר בוטל "מבוטל - פירוק" על ידי בעליו.
  • לא ניתן להשיב רכב שהורד מהכביש ע"י שמאי / חברת ביטוח.
  • לא ניתן להשיב רכב שהורד מהכביש ע"י מבצע לגביית חובות או כתוב ברישיון "אין להחיות רכב".
  • רכב שהורד מהכביש ע"י משטרה- תאונה; יש לפנות למכון רישוי.
  • רכב שהורד מהכביש ע"י ביקורת משטרה/משרד התחבורה; יש לפנות למכון רישוי.
הזמנת שירות דיגיטלית

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי

إعادة استعمال مركبة بعد إلغاء تسجيلها